Beboerklagenævnet - 1. instans

Beboerklagenævnet 1. instans

I en række sager er beboerklagenævnet 1. instans, og domstolene (boligretten) er ankeinstans.

Det gælder sager om:

 • Boligens stand ved indflytning, f.eks. ved klage over mangler
 • Boligens stand i boperioden f.eks. ved klage over mangler eller boligorganisationens eller beboerens overholdelse af vedligeholdelsespligt, jf. afdelingens regler for vedligeholdelse.
 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning, f.eks. om korrekt vurdering af misligholdelse
 • Tidsfrister for udførelse af arbejde i boligen, f.eks. ved forbedringsarbejder.
 • Lovligheden af beslutninger truffet i bestyrelser og på afdelings- og repræsentantskabsmøder, f.eks. overholdelse af frister, krav til dagsorden, afstemninger, forhindring i at stille op til valg etc. Også spørgsmål om mødets kompetence til at træffe beslutning om et emne kan behandles. Kun formalia kan behandles, ikke spørgsmål om afgørelsens "politiske" indhold, f.eks. huslejens generelle størrelse, vedtagelse af renoveringsprojekter etc. Sager skal indbringes for nævnet inden 4 uger.
 • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, f.eks. overholdelse af tidsfrister.
 • Betaling af varme og vand, f.eks. om regnskaberne er udarbejdet korrekt og varslet rigtigt. Beboer skal gøre skriftlig indsigelse inden 6 uger til boligorganisationen, der skal rejse sagen i nævnet inden 12 uger fra udsendelse af regnskabet for at fastholde kravet om betaling.
 • Betaling til fællesantenner, f.eks. om det opkrævede beløb er korrekt.
 • Tilbagebetaling af beboerindskud og depositum (ved fraflytning), f.eks. ved modregning af udgifter til istandsættelse.
 • Beboerens ret til at foretage installationer og forbedringer i boligen, f.eks. opsætning af tv-antenner og forhold under råderetten, f.eks. ved afslag på ansøgning eller beregning af godtgørelse.
 • Afslag på fremleje, bytte eller overtagelse kan prøves.
 • Forbigåelse ved anvisning af familiebolig kan prøves.
 • Overtrædelse af husorden. I særligt grove tilfælde, hvor lejemålet søges ophævet, kan man gå direkte til boligretten for at få en dom i sagen. Her kan nævnets afgørelse muligvis blot forsinke sagen. En god husorden, der er afpasset tidens ånd, kan være god at have ved hånden, hvis man bliver uenig med naboen om adfærden i ejendommen. Det vigtigste er imidlertid viljen til at rette sig ind efter hinanden. For det er svært at få effektive sanktioner igennem over for den formastelige.