Sagsgang

Beboerklagenævn arbejder hurtigt sammenlignet med domstole.

Senest 1 uge efter at sagen er indbragt, skal den anden part i sagen underrettes. Vedkommende får normalt en frist på ikke over 2 uger til at fremsætte sine synspunkter i sagen. Hvis der ikke svares, kan nævnet lægge klagen til grund for afgørelsen.

Beboerklagenævnet kan stille supplerende spørgsmål med normalt ikke over 2 ugers svarfrist. Svarfristerne kan forlænges af nævnet, hvis særlige forhold taler herfor.

Skriftlig høring og besigtigelse

Sagen behandles skriftligt, men parterne kan indkaldes for at afgive forklaring. Det sker altid i sager om ophævelse af lejemålet. Nævnet kan også foretage besigtigelse af lejemålet, f.eks. i sager om mangler ved lejemålet, eller en tvist om istandsættelsen ved en fraflytning.

Når nævnet har indhentet de nødvendige oplysninger, har det 4 uger til at træffe en afgørelse.