Boligkontoret Danmarks undersøgelse blandt afdelingsbestyrelser 2016

Generelt er afdelingsbestyrelsesmedlemmerne tilfredse med samarbejdet med afdelingskontorene. Det viser Boligkontoret Danmarks undersøgelse blandt afdelingsbestyrelserne 2016. Se den samlede rapport for undersøgelsen i den grå boks i højre side.

Undersøgelsens formål
I Boligkontoret Danmark gennemfører vi ca. hvert andet år en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelingsbestyrelserne. Det gør vi, fordi vi gerne vil vide, om de føler sig klædt på til at varetage deres tillidshverv, og hvordan de oplever samarbejdet med forskellige parter, herunder afdelingskontorer og stabsfunktioner i Boligkontoret Danmark, men også samarbejdet med øvrige parter som ejendomsfunktionærer, organisationsbestyrelsen og kommunen.

1.075 afdelingsbestyrelsesmedlemmer blev spurgt
Som noget nyt i 2016 er undersøgelsen udvidet til at omfatte hele afdelingsbestyrelsen og ikke kun formændene. Undersøgelsen blev gennemført i perioden april-maj 2016. Undersøgelsen er udsendt til alle 1.075 afdelingsbestyrelsesmedlemmer i Boligkontoret Danmark.
Samlet set er svarprocenten 52 %. Opdelt på formænd og øvrige bestyrelsesmedlemmer er svarprocenterne:
•    68 % af de 282 adspurgte formænd har besvaret undersøgelsen
•    46 % af de 793 øvrige medlemmer og kontaktpersoner har besvaret undersøgelsen

I undersøgelsen er svarpersonerne blevet spurgt ind til følgende temaer:
•    Arbejdet i afdelingsbestyrelsen
•    Information og kommunikation
•    Budgetlægning
•    Samarbejdet med organisationsbestyrelsen
•    Samarbejdet med ejendomsfunktionærerne
•    Samarbejdet med afdelingskontoret
•    Samarbejdet med Boligkontoret Danmarks hovedkontor - Havneholmen
•    Samarbejdet med kommunen

Resultater
Generelt viser undersøgelsen flotte resultater. Fx oplever afdelingsbestyrelserne, at der er god mulighed for at komme i kontakt med medarbejderne på afdelingskontorerne, og at der er et godt samarbejde med afdelingskontoret og ejendomsfunktionærerne. Dette er vigtige forudsætninger for at skabe gode boligafdelinger.

Der er plads til forbedring bl.a. i forhold til samarbejdet med afdelingskontoret om at lave budgetudkast, kendskabet til styringsdialogen, samt at klæde bestyrelserne tilstrækkeligt på, så de føler sig i stand til at varetage deres tillidshverv. Her føler de øvrige bestyrelsesmedlemmer sig ikke lige så godt klædt på som formændene. Afdelingsbestyrelsesmedlemmerne giver desuden udtryk for, at de ønsker at indgå i et øget samarbejde med organisationsbestyrelsen.

Hvad så nu?
Undersøgelsens resultater skal nu behandles i Boligkontoret Danmarks bestyrelse og i Beboerdemokratiudvalget. Her skal resultaterne drøftes, og der skal tages stilling til, hvilke tiltag der skal iværksættes for at understøtte bestyrelserne i deres arbejde, så vi i fællesskab kan samarbejde om at skabe de bedste forudsætninger for velfungerende boligafdelinger.


Vinderne af konkurrencen i forbindelse med deltagelse i undersøgelsen er udtrukket og vil få besked snarest.