Vores standardleverandørbetingelser

Information til leverandører ved salg af varer, tjeneste- og håndværkerydelser til Boligkontoret Danmark og de boligorganisationer, vi administrerer.

Angående fakturering

1. Der må kun udføres arbejde/leveres varer til os, når der på forhånd er oplyst et rekvisitionsnummer, eller er fremsendt en rekvisition.

 • Der skal altid være mellemrum mellem tekst/tegn og tal. Rekvisitionsnummeret skal altid skrives uden mellemrum. Nedenfor er eksempel på korrekt angivelse samt forkerte angivelser:

Rekv. 123456 (korrekt angivelse).
Rekv.123456 (forkert angivelse).
Rekv. 1 2 3 4 5 6 (forkert angivelse).
Rekv. 123 456 (forkert angivelse).

2. I Boligkontoret Danmark modtager vi kun fakturaer elektronisk (pdf-format).

3. Alle fakturaer skal sendes til faktura@bdk.dk. Dette gælder dog ikke underbilag til PBS-opkrævninger, som skal sendes som hidtil.

Der må kun være én faktura i hver PDF men gerne flere PDF’er i én mail.

4. Vores fakturaer registreres automatisk. Derfor beder vi om, at alle fakturaer indeholder følgende oplysninger:

 • Leverandørens CVR-nummer
 • Leverandørens navn og adresse
 • Mængde og art af de leverede varer/tjenesteydelser
 • Fakturanummer
 • Fakturadato
 • Fakturabeløb ekskl. og inkl. moms
 • Rekvisitionsnummer

5. Fakturaerne genkendes via jeres CVR-nummer. Det er derfor vigtigt, at dette altid står sort på hvidt.

Vi modtager indtil videre ikke fakturaer via EAN-nummer.


Angående betalingsbetingelser

Der er fastsat en overordnet betalingsbetingelse over for almindelige kreditorer på netto kontant 30 dage.

Der gælder dog særlige betingelser for:

 • Aftaler indgået i henhold til AB92 og ABT93
 • Aftaler ved udbuds- og licitationsarbejder
 • Fakturaer for offentlige betalinger mv.

Boligkontoret Danmark accepterer kun lovbestemte gebyrer, medmindre andet er skriftligt accepteret af begge parter.

Angående underleverandører

1. Hvis leverandøren ønsker at bruge underleverandører, skal det aftales skriftligt med Boligkontoret Danmark.

2. Hvis leverandøren anvender underleverandører, garanterer leverandøren for, at aftalen opfyldes i samme omfang, som hvis leverandøren selv havde udført leverancen.

3. Leverandøren hæfter for sine underleverandørers forhold på samme vis som for egne forhold.

Angående samfundsansvar

I Boligkontoret Danmark prioriterer vi at indgå aftaler med leverandører, der har fokus på fælles samfundsansvar, højt.

Leverandører til Boligkontoret Danmark og de boligorganisationer, vi administrerer, skal derfor garantere og kunne dokumentere:

 • at alle leverancer overholder de gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser mv.
 • at alle leverancer overholder de gældende arbejdsmiljøregler, -love, -bekendtgørelser mv.
 • at gældende kollektive overenskomster på det aktuelle ansættelsesområde eller de vilkår, der gælder for tilsvarende arbejde, følges.
 • at udryddelse af alle former for tvangsarbejde og børnearbejde støttes. Endvidere skal internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder grundlæggende ILO-konventioner samt konventioner, der ligger til grund for principperne i FN’s Global Compact, overholdes.

Vi forventer desuden

 • at leverandører til Boligkontoret Danmark arbejder aktivt for at forhindre sygdom samt at minimere risikoen for såvel fysisk som psykisk nedslidning
 • at leverandører integrerer personer uden for arbejdsmarkedet i det omfang, som er muligt.
 • at leverandører til Boligkontoret Danmark opfylder miljøkrav til energiforbrugende produkter, rengøringsmidler osv.
 • at leverandører på egne og underleverandørers vegne kan levere efterspurgt dokumentation vedrørende ansatte, for i fællesskab med Boligkontoret Danmark at minimere risikoen for at der benyttes sort og illegal arbejdskraft.
 • at leverandører med eventuelle relationer til ansatte i Boligkontoret Danmark, eller til beboervalgte, gør opmærksom på forholdet, inden et eventuelt arbejde påbegyndes eller ved afgivelse af tilbud, licitationer mv.
 • at leverandører til Boligkontoret Danmark overholder almindelig tavshedspligt, så længe lovgivningens krav om oplysnings- og anmeldelsespligt opfyldes.