Invitation til at afgive tilbud på arbejde

Kære [indsæt kontaktperson]

I henhold til boligselskabets vedtagne målsætninger og forretningsgange, skal der indhentes flere tilbud, når et arbejde eller ydelse er over et vist beløb, eller når arbejdet ikke direkte af indeholdt i allerede indgået aftale af tilsvarende ydelser.

Dette formodes at være tilfældet i forhold til nedenstående beskrevne arbejde/ydelse, hvorfor jeg tillader mig at henvende mig til [indsæt firmanavn], som en af flere tilbudsgivere.

Vær opmærksom på, at det drejer sig om et område, hvor der allerede er indgået en rammeaftale på andet malerarbejde, som er omfattet af Boligkontorets regler for betaling af et fee – i henhold til bekendtgørelsen om Sideaktiviteter § 27 (bkg. Nr. 451 af 2015).

Eksempel på tilbudsafgivning:
Tilbudssum 20.000 kr. inkl. moms, ekskl. fee (det er denne pris, der konkurreres på)
+ fee (2,0408 %) 408,16
Faktura ved ordre: 20.408,16 inkl. moms.

Boligkontoret opkræver efterfølgende hos leverandør:
2 % af 20.408,16 = 408,16 inkl. moms.
Spørgsmål vedr. ovenstående kan ske til Boligkontorets Indkøbsafdeling.
    
Arbejdet/ydelsen der ønskes tilbud på, består af følgende:

Beskrivelse af arbejdets/ydelsens omfang:    Beskriv arbejdet/ydelsen så detaljeret som muligt
Arbejdets/ydelsens udførelse:    Beskriv hvor arbejdet skal udføres/ydelsen skal leveres (afd., sted i afd. mv.)
Tidspunkt for arbejdets/ydelsens udførelse/levering:    Beskriv hvornår arbejdet/ ydelsen ønskes udført/leveret

Såfremt du måtte være interesseret i at give tilbud på arbejdet/ydelsen, skal jeg have modtaget tilbuddet inkl. eventuelle relevante bilag pr. e-mail senest den [indsæt ugedag, dato og tidspunkt].
Hvis ikke du ønsker at deltage i tilbudsgivningen, skal jeg venligst bede dig om at meddele mig dette hurtigst muligt – på forhånd tak!

Kriterier for valg blandt indkomne tilbud:     Sæt kryds
☐Laveste pris
☐Det økonomisk mest fordelagtige tilbud

Antal firmaer der er inviteret til at afgive tilbud:     Sæt kryds
☐2 firmaer
☐3 firmaer
☐4 firmaerVær opmærksom på dette – og slet tekstboks inden afsendelse af e-mail
Tildelingskriterie:
•    Laveste pris (priskonkurrence)
•    Det økonomisk mest fordelagtige tilbud (benyttes, hvis der er øvrige parametre end pris, der er vigtige i forbindelse med tildeling). Det er ikke et krav, at underkriterier og vægtning af disse skal fremgå af opfordringsskrivelsen i forbindelse med indhentning af underhåndsbud.

Ved tilbudsindhentning under tærskelværdierne gælder traktatens almindelige principper om forbud mod diskrimination og forskelsbehandling samt regler om gennemsigtighed.
For en god ordens skyld henvises der endvidere til vores standardleverandørbetingelser.

Såfremt der skulle være spørgsmål til arbejdet/ydelsen eller denne henvendelse, er du naturligvis velkommen til at kontakte undertegnede via mail.


[indsæt afsenders navn og øvrige kontaktdata]